INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
dla kontrahentów Wentylatory Wentech Sp. z o.o.

Zarząd Wentylatory Wentech Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Imielinie (zwanej dalej „Administratorem”), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wentylatory Wentech Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 6, 41 – 407 Imielin, tel.: 32-318-34-41, adres e-mail: wentech@wentech.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
1) przygotowania i przesłania oferty lub udzielenia odpowiedzi na złożone ofertę lub zapytanie;
2) zawarcia i wykonania umowy;
3) wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z wykonaniem umowy;
4) windykacyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez kontrahenta z zobowiązań na rzecz Administratora (np. opóźnień w płatnościach);
5) zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami (np. z tytułu gwarancji);
3. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:
1) zawartych umów lub podjęcia czynności zmierzających do ich zawarcia
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako pracodawcy
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich roszczeń względem kontrahentów oraz ochronę przed roszczeniami ze strony kontrahentów.
4. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi prawnej, obsługi informatycznej, obsługi kadrowo-księgowej oraz instytucje państwowe, uznawane za odbiorców danych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora. Dokumenty projektowe i umowy mogą być przechowywane przez Administratora przez okres dłuższy niż w zdaniu poprzedzającym ze względu na świadczenie przez Administratora usług pogwarancyjnych w zakresie sprzedawanych/montowanych przez siebie produktów.
6. Posiadają Państwo następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
7. Mają także Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.